DE NEDERLANDSE CONCORDANTE VERTALING

$0.00$15.00

Description: 

Het kostbaarste bezit van een gelovige is zijn Bijbel. Daarin is Gods woord geopenbaard. Het corrigeert ons, geeft richting, voedt ons op en maakt ons klaar om in Gods dienst te staan 2Tim 3:16,17. Er is tegenwoordig geen tekort aan uitspraken van mensen te vinden, maar vergeleken met Gods woord zijn ze zonder waarde.
Veel moderne vertalingen proberen de betekenis van de oude Griekse en Hebreeuwse teksten over te zetten in begrijpelijk Nederlands. Zij overbruggen de kloof in tijd en taalgebruik door niet altijd woorden letterlijk over te zetten, maar waar iets niet direct duidelijk zal zijn voor de gemiddelde Nederlander, te zoeken naar een andere manier om dezelfde betekenis of gedachte uit te drukken.
Dit maakt zulke vertalingen goed leesbaar, maar het heeft ook nadelen. De vertaler moet dan namelijk eerst de betekenis van de tekst achterhalen, om die vervolgens over te zetten naar eenzelfde Nederlandse manier van uitdrukken. Soms zijn er bijvoorbeeld meerdere uitleggingen mogelijk voor een vers, waarvan dan één gekozen moet worden. Ook zullen dan onherroepelijk de overtuigingen van de vertaler of heersende traditie in de tekst terecht komen. Dan is het voor de lezer niet meer mogelijk om in zijn Bijbelvertaling te ontdekken wat er eigenlijk staat of kritisch de keuzes van de vertalers of de heersende overtuiging te onderzoeken.

 

 

 

 

theWord Features | Functies 

  • Headings | Koppen
  • Footnotes | Voetnoten
  • Cross References | Kruisverwijzing
Clear
Description

De NCV is een studievertaling die zoveel mogelijk interpretatie uitsluit, en vooral wil weergeven ‘wat er staat geschreven’.
Dit is wat de Nederlandse Concordante Vertaling wil voorkomen; zij wil vooral weergeven ‘wat er staat geschreven’. Dit doet zij door, waar mogelijk, één Grieks of Hebreeuws woord altijd met één Nederlands woord vertalen. En niet alleen woorden zijn consistent vertaald, ook de grammatica. Ook Griekse werkwoorden, naamvallen en andere grammaticale constructies worden in vertalingen op vele verschillende manieren vertaald, waarbij opnieuw soms interpretatie en heersende opvattingen sturend blijken. In de Nederlandse Concordante Vertaling zijn per vorm of constructie enkele vaste regels opgesteld, hoe de betekenis het best overgezet kan worden uit het Grieks. Zo wordt ook daarmee zoveel mogelijk interpretatie en traditie vermeden.
Waar de context of de Nederlandse taal vereist dat er wordt afgeweken van de ‘letterlijke’ weergave, is dit duidelijk in de tekst aangegeven met tekens of verschil in kleur of letterdikte. Met behulp van het interlineair of uitleg bij klikken op een woord in de app kan nagegaan worden waarom is afgeweken. Ook elke weergave van een naamval, werkwoordsvorm of constructie is zo terug te vinden. De vertaling kan dus niet altijd zuiver ‘letterlijk’ zijn, maar door strikte regels wordt alleen afgeweken wanneer dit noodzakelijk is om de betekenis in het Nederlands over te zetten, en dus niet als een tekst moeilijk is of niet past in de opvatting van de vertaler of heersende overtuiging. Omdat het een studievertaling is, en leesbaarheid daarom niet voor betrouwbaarheid gaat, is het ook mogelijk veel dichter bij de grondtekst te blijven, en is extra interpretatie niet nodig.
Het voordeel van deze methode is dat de lezer, zonder Grieks of Hebreeuws te kennen, kan nagaan wat er in grondtekst staat. Wel wordt de vertaling er misschien lastiger door dan een NBV vertaling. Het is dan ook met recht een studievertaling. U zult daarom misschien aan de vertaling moeten wennen, maar als u haar regelmatig ter hand neemt en vergelijkt met bijvoorbeeld de NBV, dan wordt u duidelijk, dat in deze vertaling dingen onder woorden worden gebracht, die u niet eerder zo voor ogen hebben gestaan.
Copyright statement:
© 2022-heden by Stg. E-H Depot Nederland
In samenwerking met Stg. NCV Bijbelstudie

Van deze database mag, zonder verbonden kosten, iedereen delen of
het geheel van de vertalingen en andere data van het project citeren,
overnemen, aanpassen en/of opnieuw uitgeven, onder de volgende
voorwaarden: er wordt melding gemaakt van het NCV project als bron
en versie van de vertaling, de versie van december 2022, en verwezen
naar https://www.concordante-publicaties.nl en https://ncv-bijbelstudie.nl,
er wordt duidelijk gemaakt welke aanpassingen zijn gedaan en bij elke
uitgave van delen of het geheel van de vertaling of de begeleidende
tekst worden dit copyright statement en de genoemde toestemming
en voorwaarden vermeld.

Additional information
Please show your appreciation:

$15, $10, $5, $2, $0 No appreciation

Publisher